Zasady aukcji

Zasady obowiązujące na aukcji:

 1. W piętnastej aukcji pocztówek można licytować walory zamieszczone w katalogu "15. Aukcja Dawnych Pocztówek".
 2. Aukcja ma charakter korespondencyjny.
 3. Proponowane walory aukcyjne zostały przedstawione w formie elektronicznej na stronie internetowej www.m-c.com.pl
 4. Podane ceny są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 6%.
 5. Oferty (polecenie kupna) mogą być składane poprzez formularz na stronie www.m-c.com.pl, po wcześniejszym zalogowaniu się na tej stronie lub w postaci e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przyjmujemy również oferty wysłane faxem na numer 33 48 767 89 oraz oferty listowne na adres wydawnictwa.
 6. Oferty składane poprzez formularz, e-mail i fax przyjmowane będą do 29 października 2017 r., natomiast oferty listowne do 27 października 2017 r. Zakończenie aukcji 29 października 2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 2 listopada 2017 r.
 7. Jeżeli na walor jest złożona tylko jedna oferta zostaje on sprzedany po cenie wywołania. W przypadku, gdy na walor jest złożonych więcej niż jedna oferta wygrywa oferent proponujący najwyższą cenę maksymalną, a wartość waloru ustalana jest na kwotę o jedno postąpienie wyższą niż druga oferta. Postąpienie jest wyznaczane jako 10% aktualnej ceny w zaokrągleniu do pełnych złotówek. W przypadku takich samych ofert, decyduje kolejność złożenia oferty.
 8. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które złożyły polecenie kupna w jednej z wyżej wymienionych form. Oficyna Wydawnicza M-C nie ponosi odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń, które napłynęły po terminach określonych w punkcie nr 6.
 9. W zamówieniach prosimy podać: numer pozycji oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Limity przyjmowane są z dokładnością do pełnych złotówek (limity nie spełniające tego warunku zostaną obcięte do najbliższej wartości pełnej złotówki np. 73.85 zł zostanie zarejestrowany jako 73 zł). Dane osobowe i nazwy instytucji uczestników licytacji są informacjami poufnymi.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania informacji o zakupionych pozycjach. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki. Pocztówki wysyłamy pocztą, po wcześniejszej wpłacie na konto. Koszt przesyłki pokrywa nabywca pocztówek. Przesyłki o wartości do 150 zł są wysyłane listem poleconym priorytetowym, przesyłki o wyższej wartości są przesyłane listem wartościowym priorytetowym. Odbiór osobisty możliwy tylko po telefonicznym, wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i daty. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników aukcji.
 11. Pocztówek nie wysyłamy za granicę.
 12. W uzasadnionych przypadkach (np. problemy licytującego z wywiązaniem się z wcześniejszych zobowiązań) Oficyna Wydawnicza M-C może wyznaczyć licytującemu wadium wynoszące 20% ceny wywoławczej waloru. Pod rygorem wykluczenia oferty z licytacji wadium powinno być wpłacone do 2 dni po wezwaniu do jego wpłacenia. Zapłacone wadium pomniejszy kwotę wykupu waloru lub zostanie zwrócone w całości jeśli walor wylicytuje inna osoba. Wadium przepada w przypadku nie wykupienia wylicytowanego waloru w terminie opisanym w punkcie 10.
 13. W związku z możliwością zaistnienia okoliczności losowych Oficyna Wydawnicza M-C zastrzega sobie prawo wycofania waloru z aukcji bez podania przyczyny.


Opis pocztówek zawiera dane dotyczące: treści, obiegu pocztowego, ewentualnego waloru filatelistycznego, roku korespondencji lub wydania (przypuszczalnego w przypadku niektórych pocztówek), stanu zachowania (pocztówki mogą być zagięte, zabrudzone, naderwane, mieć ślady po szpilkach) oraz ceny.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące aukcji, chętnie odpowiemy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W przypadku niektórych pocztówek mogą pojawić się wątpliwości co do ich polskiej nazwy, dlatego przy nazwie pojawia się znak zapytania (?). Prosimy o sygnały jeżeli opis waloru nie jest zgodny z posiadaną przez Państwa wiedzą.

 

Oficyna Wydawnicza M-C
ul. Konfederatów Barskich 8
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 487 67 38, 604 306 799, fax 33 48 767 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.m-c.com.pl

Konto bankowe (mBank): 57 1140 2004 0000 3702 4815 0311